PHẦN MỀM BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC Y TẾ

DHIS 2
PHẦN MỀM BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC Y TẾ TRUNG TÂM DỮ LIỆU Y TẾ, CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Sign in
Powered by DHIS 2 
Số điện thoại hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ: 0384.959.111 Số điện thoại hỗ trợ phần mềm: 0983.358.485